Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564


วันที่ 2 ก.ค. 64 ที่ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีถวายสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย


โดยกิจกรรมภายในงาน ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเยี่ยมชมนิทรรศการ อันเป็นการเสร็จสิ้นพิธี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ประชาชนชาวไทยรัก เทิดทูน และศรัทธา พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นของโลก ในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงตั้งกองทุนจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพจึงเป็นที่มาในการก่อตั้ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยมีพระประสงค์ให้เป็นสถาบันวิจัยวิชาการชั้นสูงและจัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงปัญหาผู้ป่วยยากไร้ และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จึงทรงดำริให้ก่อตั้ง “ศูนย์การแพทย์ภัทร มหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากนี้ พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิ หน่วยงานและโครงการในพระอุปถัมภ์ โครงการบำเพ็ญพระกุศล และด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและพสกนิกรเป็นอเนกประการ รวมทั้งเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ทรงมีความห่วงใย และได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทย และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เสมอมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645