Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี “นายกหนึ่ง” นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง


วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2564 ) ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายมนูล วรสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายยุทธ พุ่มพวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายอนุชา เพียรใจ เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง

ในการนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ที่เดินทางมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ทั้งนี้ ตนเองพร้อมคณะผู้บริหาร จะเดินหน้าพัฒนาตำบลโป่งให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข ต่อไป