Input your search keywords and press Enter.

นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วแถลงชูนโยบาย 9 ด้าน ในการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ของ ปชช


วันนี้ 20 พ.ค.64 ที่สภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ หรือนายกต่าย นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ในการร่วมประชุมการแถลงนโยบายครั้งนี้


โดยนายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วได้กล่าวแถลงภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มเข็ง นำพาการท่องเที่ยวและกีฬาให้ยั่งยืน เป็นส่วนร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ EEC” ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหาร และสุดท้ายแล้วประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยแบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้


ด้านการเมือง , เสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล แก่เยาวชนและประชาชน ทุกระดับอย่างต่อเนื่องจริงจัง จัดสรรงบประมาณและควบคุมการป้องกันการแสวงหารายได้โดยมิชอบจากกลไกทางการเมือง ประสานงานการทำงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, พัฒนาระบบการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยทั่วถึงและเท่าเทียม ร่วมมือและรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)


ด้านสังคม ,สร้างความแข็งแข็งให้กับชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี ไม่แตกแยกในสังคม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม.กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


ด้านสาธารณสุข, การเสริมสร้างสุขภาพคนในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายสำหรับคนแต่ละวัยและจัดให้มีสนามกีฬาแต่ละประเภท ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง เช่น สวนสาธารณะลานกีฬา ฯลฯ จัดให้มีโครงการการพัฒนาคุณภาพจิตใจด้วยหลักธรรมของศาสนา และ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่และกำลังระบาดอยู่ขณะนี้


ด้านสิ่งแวดล้อม , การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคในชุมชนไปสู่การผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้อง คำนึงให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ โดยที่สภาพแวดล้อมไม่เสียหาย ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ


ด้านการศึกษา, การพัฒนาคน ให้มีคุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัย เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็งมีทักษะชีวิตพัฒนา ให้เทียบ สมรรถนะส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เท่าโรงเรียนเอกชน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และ จัดให้มีการใช้คอมพิวเตอร์นักเรียนทุกระดับชั้น โดยเน้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล


ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ,ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของทุก เชื้อชาติ ทุกศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา งาน ประเพณีต่างๆ ของไทย


ด้านเศรษฐกิจ, สนับสนุนให้เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยเน้นการให้บริการและสวัสดิการในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นแรง จูงใจให้ประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัยซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดการหมุนเวียน สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ สร้างเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวการจัดเก็บภาษีจะต้องเป็นธรรมและไม่ซ้ำซ้อนโดยต้องคำนึงสภาพเศรษฐกิจและการค้าขายของผู้ทำการค้า


ด้านการบริการประชาชน , จัดให้มีสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสตามอำนาจหน้าที่และจัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดให้มีศูนย์บริการรถพยาบาล (AmbulanceService Center) ให้บริการรับ และส่งผู้เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มียานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด 24 ชั่วโมง


จากนโยบายทั้ง 9 ด้าน ที่ผมได้แถลงต่อสภา เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วในวันนี้ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมาบนพื้น ฐานของความเป็นจริงในปัจจุบัน ภายใต้อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย กระผมและคณะผู้บริหาร พร้อมแล้วที่จะนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่การที่จะทำให้นโยบายของไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วตามเจตนารมณ์ต่อไป
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323