Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีสักการะ เสด็จเตี่ย น้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณเนื่องใน “วันอาภากร”


วันที่ 19 พฤษภาคม 2654 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยภริยา และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 จัดพิธีสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย อย่างสมพระเกียรติ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการทัพเรือภาคที่ 1 และครอบครัว


สำหรับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันอาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของเสด็จเตี่ย องค์บิดาของทหารเรือไทย เป็นวันที่เหล่าทหารเรือ จะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ ผู้ทรงวางรากฐานการทหารเรือไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงตราบจนทุกวันนี้ ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการพัฒนา และวางรากฐานให้กรมทหารเรือมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ “วันอาภากร” จึงถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของเหล่าทหารเรือตลอดมา
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสักการะเรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นคำประกาศพระเกียรติคุณที่ถ่ายทอดมาจาก พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อหน้าแถวกำลังพลในกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จากนั้นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำเหล่าลูกประดู่ในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ร้องเพลงที่พระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์ไว้ จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงดอกประดู่ เพลงเดินหน้า และเพลงดาบของชาติ ที่มีเนื้อหาปลุกใจให้เข้มแข็งยอมสละแม้ชีวิต เพื่อรักษาเอกราชของชาติ เป็นการปลูกฝังให้ทหารเรือทุกยุคทุกสมัยมีความรักชาติ และมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ เหมือนดั่งเช่นดอกประดู่ ที่จะบานหรือโรยเมื่อไร ก็จะพร้อมเพรียงและสามัคคีกันเสมอ


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดชลบุรี กำหนด


#พลังสามัคคีพลังราชนาวี
#วันอาภากร
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645