Input your search keywords and press Enter.

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19


วันนี้ 11 พ.ค.64 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาง สุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ มาเป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 โดยมี นาย วันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ (รักษาราชการนายอำเภอสัตหีบ) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ หน่วยงานกองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ร่วมกันรับมอบ ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19
ในการนี้ทาง นาง สุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2000 ชุด ให้กับ นาวาเอก สามารถ ศรีม่วง ผู้บังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ ทหารกองประจำการ ใช้สวมใส่ป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย


นาย วันชาติ วรรณพราหม กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอสัตหีบในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีซึ่งกักกันตนเอง จำนวน 103 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล การมอบชุดธารน้ำใจในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้อำเภอสัตหีบได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มาเป็นตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนดังกล่าวได้มารับชุดธารน้ำใจเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่อีกต่อไปและกระผมในนามชาวอำเภอสัตหีบขอขอบพระคุณท่านนายกเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรีและคณะทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้


นาง สุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า การมอบชุดธารน้ำใจในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้ทางอำเภอสัตหีบได้แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่มาเป็นตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนได้มารับชุดธารน้ำใจเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323