Input your search keywords and press Enter.

นายอำเภอบางละมุงตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านชุมชน 7 วันอันตราย

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนหน้า อบต.เขาไม้แก้วให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/ด่านหมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ


นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช กล่าวว่าได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/ด่านหมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่าง ๆ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย