Input your search keywords and press Enter.

วัดช่องแสมสารจัดพิธี บรรพชาสามเณร 36 รูป ภาคฤดูร้อน ประจำปี2564


วันนี้ 6 เม.ย.64 ที่วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสาทรสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานพระอุปัชฌาย์โครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี2564 โดยมี นาย เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส ซึ่งในปีนี้ มีเยาวชนในเขตตำบลแสมสาร จำนวน 36 คน แสดงความจำนงในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ ท่ามกลางความปลื้มใจของพ่อ แม่ผู้ปกครอง ที่มาร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนในครั้งนี้


ในการนี้ ได้จัดให้มีขบวน แห่นาค มีประชาชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมขบวนแห่ กันอย่างอย่างคึกคัก ก่อนจะเข้ามาเดินเวียน รอบ อุโบสถ เพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาอย่างหนัก


พระครูวิสารทสุตากร กล่าวว่า การที่วัดช่องแสมสาร ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นนั้น สำหรับสามเณร จะได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา และจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่า พระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างไร พอได้มาอบรมในโครงการ สามเณรจึงได้รู้จักวัด รู้จักพระ รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา


นอกจากนี้ สามเณรยังได้ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา มีน้ำใจ เช่น ช่วยกันล้างจาน ช่วยกันทำความสะอาดที่พัก ช่วยกันห่มจีวร โดยสามเณรทุกรูป มีตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่กัน เพื่อให้แต่ละรูปได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละตำแหน่งว่าทำอะไรบ้าง ซึ่งถือเป็นการฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีด้วย เพราะในอนาคตสามเณรเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะต้องไปอยู่ในสังคม จะต้องพบเจอการกระทบกระทั่งกับผู้คน หากเราฝึกให้เขารู้จักการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก เขาก็จะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และไม่ก่อปัญหาให้ผู้อื่น เหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่สามเณรได้รับจากการอบรมที่ผ่านมา


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323