Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงนามแต่งตั้งรองนายก อบต.คนใหม่ แทนนายก อบต.คนเก่า


วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.ม.2 เป็นรองนายก อบต.เขาไม้แก้ว

เพื่อช่วยเหลืองานและบริหารจัดการงานตามภารกิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว แทน นายวิชาญ รอดกรณ์ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งนายบัญชา อุดง ได้ลาออกจาก สมาชิก อบต. ม.2 อย่างเป็นทางการแล้ว

โดยมี ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองนายก อบต.เขาไม้แก้วคนใหม่ พร้อมทั้ง รองนายก อบต.เขาไม้แก้วยังได้กล่าวแนวทางการปฏิบัติงานแก่ ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว โดยให้ทำงานอย่างมีความสุข สามัคคี ช่วยเหลือกัน มีปัญหาปรึกษาได้ เพื่อให้งานที่นายก อบต.เขาไม้แก้วมอบหมาย ดูแล ทุกข์ สุขของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี