Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่เขาไม้แก้วเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้กลุ่มคนเปราะบาง หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการเราชนะของรัฐบาล ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ 1-5 ตำบลเขาไม้แก้ว

ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ สำหรับคณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว และสมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ พร้อมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ