Input your search keywords and press Enter.

เมืองสัตหีบช่วยชาวระยองฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19

*****วันนี้ 12 ม.ค.64 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับการประสานจาก นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ขอรับการสนับสนุน รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงฆ่าเชื้อโควิด-19 ออกพ่นภายในตลาดเทศบาลเมืองบ้านฉาง และบนสายหลักภายในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดระยอง


*****โดยนายนุสรณ์ กูลปรีดา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางกล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านฉางจึงได้ขอรับการสนับสนุนรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงจากเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกัน มาทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวางแผนไว้ 2 วัน ทั้งฉีดพ่นบนถนนสายหลักและ ก็จะเข้าตามหมู่บ้านในเขตเมืองบ้านฉางทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 เขตรอยต่อกันเพื่อให้กลับมาคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323