Input your search keywords and press Enter.

“ผบ.ทร.” ออกกฏเหล็ก15 ข้อ รับมือ CoViD19 ของ ทร. สั่งยกเลิก กิจกรรมรวมกลุ่ม งานเลี้ยง


*****ห้ามเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง สั่งฐานทัพเรือ-ค่ายทหาร จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรับมือ หากมีกำลังพลตืดเชื้อ ควบคุมคน- พื้นที่ ทันที ตัดงบฯพัสดุ มาจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน สั่ง รร.ทหารเรือ ในพื้นเสี่ยง เรียนออนไลน์ หมด Work from Home เว้น หน่วยกำลังรบ ให้ตรวจสอบดูแลกันเอง
บันทึกประวัติ ไทม์ไลน์ตนเองไว้


*****ให้กำลังพล ตรวจสอบกันเอง กำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น ต้องกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เล็ง ส่งชุดตรวจภายใน สุ่มตรวจ ทุกหน่วย เอาผิดทางวินัย หากไม่ปฏิบัติตาม และให้ติดตามสถานการณ์ จาก ศบค.-ศปม.
มีรายงานว่า บิ๊กอุ้ย พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ได้ออก กำหนด 15 มาตรการรับมือการระบาดของ COVID รอบใหม่ ของ กองทัพเรือ อย่างเร่งด่วน ดังนี้
1. ให้หน่วยงานใน ทร.งด หรือเลื่อนกิจกรรม ที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน โดยเคร่งครัด)
2. หน่วยงานฝ่ายอำนวยการ ส่วนสนับสนุน ส่วนศีกษา ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลเป็น Work from home (WFH) โดยให้ใช้ประโยชน์จาก ที่กำลังพลที่ลดเวลาในการเดินทาง ในการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น และให้มีมาตรการวัดประสิทธิภาพและผลงาน)
3.หน่วยกำลังรบ หน่วยงานช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินมาตรการป้องกัน COVIDในหน่วย แต่ ให้ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด
4. ให้กำลังพล ทร ทั้งหมด ใช้มาตรการป้องกัน COVID กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคม การฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วย และ การใช้หน้ากากอนามัย
กับให้ นขต.ทร.ทุกหน่วยจัดให้มีสายตรวจภายใน เพื่อตรวจมาตรการป้องกัน COVID ดังกล่าว และเอาผิดทางวินัยหากไม่ปฏิบัติตาม
5. ให้กำลังพลทุกคน บันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับรวบรวมเก็บไว้ เพื่อที่กรณีมีปัญหา จะได้ติดตามประวัติได้โดยง่าย
6. งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น
7. ทร.จะปรับลด งป.ด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และปรับมาใช้ในการจัดหา แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน COVID ที่จำเป็น เป็นส่วนรวม และกระจาย อุปกรณ์ ไปยังหน่วยต่างๆ ให้เพียงพอ
8.ให้ทุกหน่วยสนับสนุนให้กำลังพลใช้ App ไทยชนะ ในการเข้าสถานที่ต่างๆ
9.ให้ทุกหน่วยใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสาร ให้ใช้ระบบ งานสารบัญอิเล็กทรอนิก ทร. ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอก ทร.หรือต้องปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
10.ให้ นขต.ทร.ตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID รอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ทราบในโอกาสแรก
11. สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียน Online เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้ง กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง และ มีการระบาดของ COVID
12.ฐานทัพเรือ ในพื้นที่ต่างๆ ของ ทร.จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของ ตนเอง กรณีพบการติดเชื้อ ให้เข้าควบคุมพื้นที่ และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น รวมถึง ดูแลพื้นที่ State quarantine)
13. ให้สถานพยาบาล ทร.เตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกัน และการรักษา COVID
14.ให้ผู้บังคับหน่วย ตรวจและสังเกตุอาการ COVID (เป็นไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น (ต่อๆกันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของ ทร. โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที
15. ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน ให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645