Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานบรรพชาอุปสมบทพระ 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล


*****วันที่ 4 ธ.ค.63 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทร.ภ.1) กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 93 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร


*****โดยโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 93 ราย ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563 รวม 9 วัน ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเกิดบุญกุศลแก่ตนเอง ขัดเกลาจิตใจของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทให้สะอาด สว่าง สงบ และน้อมนำหลักธรรม คำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ รวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของพุทธศาสนิกชน ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย ตราบนานเท่านาน


ภาพ/ข่าว กพร.บก.ทรภ.1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645