Input your search keywords and press Enter.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.จัดประชุมใหญ่สามัญปี63 กำไร 300กว่าล้านบาท


*****ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ


*****พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ดำเนินงานมาครบ 37 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลา 1ปีที่ เข้ามาบริหารงาน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการปรับลดอัตราตอกเบี้ยเงินให้กูลร้อยละ 1 ในปีนี้ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสมากผู้กู้เงิน รวมทั้งการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากลงร้อยละ 0.50 เพื่อให้สมาชิกที่ฝากเงินได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินในอัตราที่เหมาะสมและดีที่สุดในสภาวะการณ์ขณะนี้ ทำให้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน ในส่วนการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สหกรณ์ต้องดูแลสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์นั้นในปีนี้ได้มีการจ่ายเงินเพื่อการสวัสดิการให้สมาชิกเป็นงินทั้งสิ้น 18,868,406 บาท และได้มีการปรับแก้ระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก จากเดิมที่ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตเพียงสิทธิเดียวแม้จะมีสมาชิกมีสิทธิได้รับหลายคน โดยได้แก้ไขเป็นให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ นอกจากนั้นยังได้มีกิจกรรมเอื้ออาทรต่อชุมชนตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินกิจกรรม เช่น การบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในการดูแลผู้ติดชื้อไวรัสโควิด -19 การสนับสนุนคำใช้จ่ายและอาหารศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด การช่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ การซ่อมแชมอุปกรณ์การออกกำลังกาย และการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้แก่หน่วยงานของสมาชิก รวมเป็นเงิน 390,700 บาท


*****สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชี 2663 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่37 ได้ยึดอุดมการณ์สหกรณ์ หลักธรรมมาภิบาลและแผนกลยุทธ์ระยะ6ปี พ.ศ.2558-2563 และผลการดำเนินงานของ สอ.กฝร.ในปี63 รายได้ 554,634,234.47 บาท ค่าใช้จ่าย 201,159,737.64บาท กำไรสุทธิ 353,474,496.64 บาท และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่38 ซึ่งมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323