Input your search keywords and press Enter.

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดโครงการสงเคราะห์แว่นตาผู้มีรายได้น้อย

วันที่25 พ.ย 2563 เวลา 09.00 น.ที่อาคาร อเนกประสงค์ภายใน โรงเรียนบ้านบ่อวิน ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยนายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระสุรศักดิ์ มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พื้นที่ตำบลบ่อวินซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปัญหาทางด้านสายตาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวัน และอาจส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมอื่นๆ จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัด โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และทำให้ผู้ที่ได้รับมอบแว่นสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน