Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี กกต.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ประประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี


*****ในวันนี้ 12 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจการเขตตรวจที่ 3 นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่น (ประจำกรรมการการเลือกตั้ง) นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยที่ปรึกษาประจำ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมกับพบปะหารือหัวหน้าส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง และนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุม


*****โดยนายธวัชชัย กล่าวว่า ในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดพิมพ์บัตร และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอยากให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง มีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของการรับมือกับ ปัญหาอุปสรรค และการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบประจำหน่วย โดย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. จะต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชม. เพื่อให้ กปน.มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และข้อปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อลดการเกิดปัญหาในวันลงคะแนนเสียง

*****เสียงสัมภาษณ์นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง**********
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645