Input your search keywords and press Enter.

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดช่องแสมสารกว่าสองล้านบาท


วันนี้ 11 ต.ค.63 ที่วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี2563 เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมเสนาสนะของวัดช่องแสมสารโดยมี ลูกหลาน คุณย่านงลักษณ์ ชอบธรรม คุณ สรณัตต์ คุณอรวรรณ พิทักษ์กรณ์ และผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนอีกจำนวนมาก ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน สามัคคีในวันนี้ กันอย่างคับคั่ง


ในการนี้ได้ มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มากกว่า 100 ร้าน นำอาหาร คราวหวาน มาให้ประชาชนที่มาร่วมงานมหากุศลทอดกฐินสามัคคี ได้รับประทานกันฟรีตลอดงาน


พระครูวิสารทสุตากร กล่าวว่า วัดช่องแสมสารเป็นวัดประจำตำบล ปัจจุบันมีอายุ 90ปี เสนาสนะต่างๆภายในวัดเริ่มทรุดโทรมไปตามสภาพของกาลเวลา เพื่อให้การก่อสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆของวัดช่องแสมสารให้แล้วเสร็จไปตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งในวันนี้ยอดเงินในการ ทอดกฐิน สามัคคี ในวันนี้ ทั้งหมด 2,083,684บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) จึงขออนุโมทนา กับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้นำมา ก่อสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆของวัดช่องแสมสารให้แล้วเสร็จไปตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ขออนุโมทนา
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323