Input your search keywords and press Enter.

ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 งานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 งานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการระดับสูง กองวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานครั้งนี้

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของประชากรของโลก ส่งผลให้เกิดการ ขยายตัวของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เกิดธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเรือสำราญระหว่างประเทศ และระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้มีการขยายตัวของเรือสำราญ มาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา รวมทั้ง ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการพัฒนา โครงข่ายคมนาคม ทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ให้มีความเชื่อมโยง สะดวก ปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้กับประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล

กรมเจ้าท่าในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการพัฒนา ท่าเรือ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในประเด็นการท่องเที่ยวสัญจรทางน้ำ ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญอย่างเต็มรูปแบบ ให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรมเจ้าท่า จึงจัดให้มีงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบนขึ้น

การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 งานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาที่ผ่านมา การปรับปรุงรูปแบบต่างๆ และรับฟังข้อคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 รวมทั้ง การจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ และภาคธุรกิจต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และรองรับการเข้ามาของเรือสำราญ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริเวณแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรีต่อไป