Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองพัทยา เปิดงานพัทยารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

ที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ ชายหาดพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน รวมใจพัทยา ต้านภัยยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นักเรียน ประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนโยบาย 5 รั้ว ป้องกัน คือ รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียนรั้วชุมชนรั้วสังคม และรั้วชายแดน ซึ่งจะต้องมีมาตรการอย่างชัดเจน ทั้งมาตรการการป้องกัน การป้องปรามปราบปรามการ บำบัดรักษา ซึ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความความร่วมมือในการสอดส่องดูแล เป็นหูเป็น ตา และแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนด ไว้ในยุทธศาสตร์ NEO Pattaya และมีฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วน ปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกิจกรรม รวมใจพัทยา ต้านภัยยาเสพติด เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก เพื่อสร้าง ความรัก ความสามัคคีในหมู่ภาคีความร่วมมือ ในการร่วมรณรงค์ป้องกันเพื่อเอาชนะ ยาเสพติด ทั้งในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกองค์กร จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาร่วมกันสร้างเมืองพัทยาให้ ปลอดยาเสะติด เพื่อก้าวไปสู่ พัทยา เมืองสีขาว อย่างยั่งยืนต่อไป