Input your search keywords and press Enter.

กิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ Chonburi Workation Trade Meet and Sales Call กระตุ้นการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคอีสาน ตะวันออก

ี่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยานำโดย นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุดรธานี โดยนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุดรธานี , สมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี โดยนายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ Chonburi Workation Trade Meet and Sales Call ที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

งนี้กิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ Chonburi Workation Trade Meet and Sales Call ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ชลบุรีไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อุดรธานีและใกล้เคียง
เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็น Top 5 Destination ของชาวอุดรธานี รวมไปถึงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว อันนำไปสู่การส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ศักยภาพ
สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ขายสินค้าทางการท่องเที่ยว (Seller) จำนวน 26 ราย เดินทางร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale) ร่วมกับผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และผู้แทนบริษัทนำเที่ยวจาก สปป.ลาว เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) จำนวน 40 ราย และเดินทางไปนำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการท่องเที่ยวประกอบการพิจารณาเลือกจังหวัดชลบุรีในการมาศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรในองค์กรฯ ช่วงวันธรรมดา

นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา กล่าวว่าการเดินทางในครั้งนี้ถือว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค จากภาคอีสานมายังภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ตลอดจนให้ผู้ขายจากชลบุรีมีโอกาสนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแก่ผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกัน on-site

ทั้งในเวทีเจรจาธุรกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเข้าเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายทางการท่องเที่ยว หลังจากที่ไม่ได้พบกันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเวลา 3 ปี และจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว