Input your search keywords and press Enter.

ศิษย์มีครู วท.สัตหีบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อ 16 มิ.ย.65 ณ บริเวณสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธี พร้อมพิธีเจิมหนังสือและเครื่องมือช่าง


ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำสคุดีพระคุณครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา นำพานไหว้ครู ไหว้บูชาแด่ คณะผู้บริหาร และคณะครู นอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อีกด้วย


โดย ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียน นักศึกษา เป็นบทกลอนแบบประทับใจ จับใจความได้ว่า พิธีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยทางวิทยาลัยฯ ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นบุคคลที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้มีความรู้เป็นคนดีของสังคม มีอาชีพ และอนาคตที่ดี ซึ่งนักเรียน นักศึกษาควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู รวมทั้งบิดามารดา ผู้ถือว่าเป็นครูคนแรกอีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645