Input your search keywords and press Enter.

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม เยี่ยมพบปะสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล


เขตทัพเรือภาคที่ 1 เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ประจำปี 2565
ในระหว่างวันที่ 5 – 7 เม.ย. 65 ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม เยี่ยมพบปะสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 จว.สมุทรปราการ จว.สมุทรสาคร จว.สมุทรสงคราม และ จว.เพชรบุรี เพื่อมอบ ประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกให้กับสมาชิก ทสปช.ดีเด่น จังหวัดต่าง ๆ รวมถึง มอบอุปกรณ์กันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ให้กับตัวแทนสมาชิก ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1


โดยมี พลเรือตรี ธราพล นนทวาทิต รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ในการเยี่ยมพบปะสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่า การจัดกิจกรรมนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือ กับประชาชน ทำให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการรักษาความความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป


#รวมใจภักดิ์รักชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#ทัพเรือภาคที่1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645