Input your search keywords and press Enter.

“ศานิตย์ มหถาวร” รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำทีมเปิดเวทีระดมความเห็นทุกภาคส่วน เร่งปัญหาแรงงานภาคเกษตรขาดแคลน


วันนี้ 28 มี.ค.65 ที่ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานคนที่ที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการแรงงาน ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการ จัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี และเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารเทศบาลห้วยใหญ่ให้การต้อนรับและชี้แจงปัญหา


พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานคนที่สี่ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เนื่องมาจากได้มีการสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตภาคเกษตรกรรม” เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 โดยมีหลายภาคส่วนได้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ก็ได้มีการเสนอให้มีการลงพื้นที่ เพื่อให้เห็นสภาพการจ้างงานที่แท้จริง และพบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ


ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นว่า เมื่อเกษตรกรได้รับความ เดือดร้อนประกอบกับการทำงานจะต้องรวดเร็ว จึงลงมาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจราชกา กรม และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ทั้งแรงงานจังหวัดชลบุรี สวัสดิการจังหวัดชลบุรี ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี ให้มารับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการแก้ไขต่อไป ซึ่งปัญหาหลัก ๆที่ได้รับฟังจากเกษตรกร มี 4 ประเด็น คือ 1. ปัญหาแรงงานคนไทยไม่ทำงานด้านการเกษตร ด้วยค่าแรงถูกกว่าภาคอุตสาหกรรม 2.ค่าใช้จ่ายตาม MOU ในการจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายสูง 3.งานด้านเกษตรกรรมไม่มีงานทำทั้งปี ความต้องการแรงงานจะมีเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้น และ4.การเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีการจำกัดระยเวลาส่งผลทำให้มีแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก


พลตำรวจโท ศานิตย์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ภาพรวมของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 180,000 กว่าคน เป็นแรงงานที่งานงานฝีมือ 15,000 กว่าคน และเป็นแรงงานที่ทำอาชีพเกษตรและปศุสัตว์ 9,000 กว่าคน มีนายจ้างจำนวน 2,000 คน นอกจากนี้ยังพบว่ามีแรงงานไทยที่ว่างงานจำนวน 630,000 คน และเป็นแรงงานไทยที่รอทำงานในฟเก็บเกี่ยวทางการเกษตรจำนวน 100,000 คน ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรทางคณะกรรมาธิการจะนำปัญหาไปวิเคราะห์แก้ไขแบบบูรณาการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645