Input your search keywords and press Enter.

เราจะไม่ทิ้งกัน นอภ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ป่วย ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19


ในวันนี้ 24 มี.ค.65 ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสุธิดา ศรีโพธิ์อ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า อำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี มูลนิธิพลเรือโท จำรัส-สุพัตรา เผือกประพันธุ์ ศาลเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ชมรมชาวอิสานสัตหีบสัมพันธ์ จัดโครงการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เควิด-19) เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานทางภาครัฐได้รักษาเยียวยาผู้ป่วย ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
โดยได้จัดเป็นถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนได้แก่ กำนัน 5 ตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 41 หมู่บ้าน จัดสรรให้หมู่บ้านละ 5 ชุด รวมเป็น 205 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แพร่กระจายไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ
ไปทั่วทุกตำบล และหมู่บ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสุขภาพอนามัย


ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ ได้กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แพร่กระจายไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ไปทั่วทุกตำบล และหมู่บ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสุขภาพอนามัย อำเภอสัตหีบ จึงได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี มูลนิธิพลเรือโท จำรัส-สุพัตรา เผือกประพันธุ์ ศาลเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ชมรมชาวอิสานสัตหีบสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) ขึ้น ในครั้งนี้
เราต้องยอมรับว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มีฐานะยากไร้และด้อยโอกาส ที่ต้องการเข้าถึงการรักษา และการเยียวยา โดยพื้นที่อำเภอสัตหีบ ยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการบรรเทา ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย และได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขอบคุณในน้ำใจ ของชาวสัตหีบที่ดูแลกัน ซึ่งส่งผลให้สังคมน่าอยู่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ด้วยพลังของทุกภาคส่วน และภาคประชาสังคม ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี มูลนิธิพลเรือโท จำรัส-สุพัตรา เผือกประพันธุ์ ขอบคุณนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และคณะศาลเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ชมรมชาวอีสานสัตหีบสัมพันธ์ และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกท่าน ซึ่งเราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งกันอย่างเด็ดขาด
นิราช/นันพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645