Input your search keywords and press Enter.

ศรชล. จับอย่างต่อเนื่อง ไอ้โง่ เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย


นาวาเอก กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ชุมพร บูรณาการร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ออกตรวจพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้งว่า มีการทำประมง ด้วยเครื่องมือลอบพับ หรือ ไอ้โง่


ในการนี้ ได้ทำการกู้ลอบพับบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 10 ลูก โดยที่ลอบพับ ดังกล่าวเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ มีความผิดตามมาตรา 67 มีโทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน ของกลางทั้งหมดเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ หมูเกาะชุมพร


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645