Input your search keywords and press Enter.

นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย ลงนามMOUวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลิตบุคลากร สายอาชีพอย่างมีคุณภาพ


นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวรริดา พิริยะธนากุล ตำแหน่งผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดยมีคณะอาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมพิธี


“กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและ มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ และส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน


โดย วิทยาลัย เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรในระดับ ช่างฝีมือ
ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ผู้เรียน คือ นักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)บริษัท เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนองความต้องการทางด้านตลาดแรงงาน ให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสริมทักษะการเรียนรู้ในโลกแห่งทศวรรษที่ ๒๑ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เรียนอาชีวศึกษา