Input your search keywords and press Enter.

ประชุมใหญ่ เตรียมการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งฯ เสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปีที่ 26

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสมาคมประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา จัดประชุมเตรียมการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน “จากทะเลสู่เด็กดอย” โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริให้แก่ นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ ในถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสได้รับประทานอาหารทะเล เพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยก่อนการประชุมฯ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวให้การต้อนรับ และพูดคุยกับผู้แทนสมาคมประมง และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง


หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี งบประมาณ 2565 โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 26 โดยมีสมาคมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยได้เรียนเชิญผู้แทนสมาคมประมง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา รวม 12 จังหวัด จำนวน 26 หน่วยงาน ประกอบด้วย กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 สมาคมการประมงจังหวัดตราด สมาคมชาวประมงร่วมใจ อ.คลองใหญ่ สมาคมอวนครอบปลากะตัก(แห่งประเทศไทย) สมาคมการประมง อ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี สมาคมประมงระยอง สมาคมอวนล้อมปลากะตัก สมาคมประมงชลบุรี สมาคมการประมงแสมสาร กลุ่มเกษตรกรประมง ต.บางเสร่ สมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมการประมงคลองด่าน สมาคมการประมงสมุทรสาคร ชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมประมงสมุทรสงคราม สมาคมประมงเรืออวนลากคู่สมุทรสงคราม สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สมาคมชาวประมง อ.บ้านแหลม สหกรณ์การประมงบ้านแหลม จำกัด สมาคมประมงประจวบคีรีขันธ์ สมาคมประมงปราณบุรี สมาคมประมงบางสะพาน สมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร สมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน สมาคมชาวประมเรืออวนซั้งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร และ องค์การสะพานปลา รวมถึงกลุ่มบริษัทภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด ร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุม ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม การรวบรวมเสนอจำนวนอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนแก่ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ และวางแผนการจัดพิธีฯ รับ – ส่ง อาหารทะเลให้สมพระเกียรติ ตามแผนการแจกจ่าย ให้ถึงมือเยาวชน รวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีโอกาสได้รับประทานอาหารทะเลอย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน


โดยหลังจากนี้ ในห้วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 จะเป็นห้วงของการเตรียมการสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเตรียมลำเลียงนำส่งตามแผนงานในห้วงเดือน มกราคม 2565 ต่อไป