Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำ ถนนพัทยาใต้แยกสายสามเชื่อมชายหาด หวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนพัทยาใต้ ย่านวัดชัยมงคลและพื้นที่ใกล้เคียงแบบถาวร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนพัทยาใต้แยกสายสาม บริเวณด้านข้างโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทยานุกุล เมืองพัทยาได้มีการว่าจ้างบริษัทกิจการร่วมค้า เอกทวีแอนด์ เค.แอส ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำ ถนนพัทยาใต้แยกสายสามเชื่อมชายหาด ในการดำเนินการงานก่อสร้างขยายบ่อรับน้ำขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร งานก่อสร้างบ่อสูบ ขนาด 5.50×15.50 เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมงานดันท่อลอด HDPE ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ความยาว 710 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราสูบน้ำ 1 ลบ.มต่อวินาที จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งขยายเขตฟ้าติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,000 KWA และติดตั้งมิสเตอร์ จำนวน 1 ชุด อีกทั้งให้ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 6-12 เมตร ระยะทาง 1,021 เมตร บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,257 ตารางเมตร งบประมาณ 79,700,000 บาท


โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำ ถนนพัทยาใต้แยกสายสามเชื่อมชายหาด เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ถนนพัทยาใต้ ย่านวัดชัยมงคล และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้คาดว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 จะทำให้พื้นที่พัทยาใต้ย่านวัดชัยมงคลและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในอนาคต