Input your search keywords and press Enter.

ที่อื่นท่วม แต่เมืองพัทยาต้องเตรียมน้ำเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองพัทยา เตรียมดึงน้ำต้นทุนลงอ่าง แก้ปัญหาน้ำในเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าพูดคุยนายกเมืองพัทยา หลังเดินทางมารับตำแหน่ง พร้อมร่วมบริการตัดการแก้ปัญหาเรื่องน้ำในเมืองท่องเที่ยว เผยเตรียมระบบดึงน้ำต้นทุนลงอ่างเก็บน้ำช่วยระบบอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 คณะกรมชลประทาน นำโดย นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
เพื่อพูดคุยและหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้ติดตามสำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าร่วม


ในโอกาสที่ นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ในเรื่องการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ มาแล้วหลายโครงการ
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรในเมืองท่องเที่ยวนั้นได้มีการเสนอในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ให้พิจารณาแนวทางการนำน้ำที่เกิดจากน้ำท่วมรอการระบาย น้ำที่มาจากธรรมชาติและน้ำจากระบบบำบัด เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เป็นแนวทางการดึงน้ำดิบหรือน้ำต้นทุนไปยังอ่างเก็บน้ำ โดยผันน้ำจากจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกจราจรพัทยาใต้ น้ำบริเวณทางคู่ขนานทางรถไฟ ที่มีการวางท่อดักน้ำฝนไว้ เพื่อดึงกลับไปเป็นน้ำดิบส่งไปยังอ่างเก็บน้ำมาบประชัน และอ่างเก็บน้ำชากนอก เพื่อใช้ในระบบอุปโภคและบริโภค การเกษตร และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในเมืองท่องเที่ยว ทำให้ระบบน้ำต้นทุนสามารถนำมาบริหารจัดการได้ประโยชน์สูงสุด


นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวว่า สำนักงานชลประทานที่ 9 ดูแลเรื่องทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่ผ่านมาพบว่าเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ จึงต้องมีการทำงานร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ทางสำนักงานชลประทานที่ 9 จะได้ทำการศึกษาโครงการที่ผ่านมา เพื่อวางแผนให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว โดยแผนเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำที่มีการระบายถ่ายน้ำจากอ่างสู่อ่าง เพื่อสำรองน้ำดิบให้เกิดความเหมาะสมในความจุของอ่างเก็บน้ำ แก้ไขและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ อีกทั้งเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ซึ่งในอนาคตทางกรมชลประทาน จะได้มีแผนร่วมกับเมืองพัทยา ในการร่วมกันแก้ไขต่อไป