Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสุชิรา ลายรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสัตหีบ นางสาวสุกัญญา วาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการฯ ได้จัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


โดยมีหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกบูธให้บริการเกษตรกร อาทิ สำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานประมงอำเภอสัตหีบ พัฒนาที่ดินอำเภอสัตหีบ และหน่วยงานอื่นๆ มาให้บริการพร้อมให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิต และเอกสารวิชาการ อาทิ สารเร่ง พด. คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยหมักในช่วงระยะเวลาอันสั้นมอบพันธุ์ผัก พันธุ์ปลาสวยงาม น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ สำหรับสัตว์ปีก รวมทั้ง นายนพ บวรกุลพาณิชย์หมอดินอาสาอำเภอสัตหีบ ร่วมสนับสนุนนำน้ำหมักชีวภาพมามอบให้ และให้คำปรึกษาปัญหาดิน พร้อมทั้งนำต้นฟ้าทลายโจร ที่เชื่อว่าป้องกันและรักษาโควิด 19 มามอบให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจงานด้านการเกษตร ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและรับสิ่งของด้านการเกษตร ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริม เพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย