Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 รับ 2 รางวัลคุณภาพกองทัพเรือ ในงานนิทรรศการ วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย 64

ทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับการประเมินคะแนนการจัดการความรู้ได้รางวัล “ระดับบูรณาการดีเลิศ” (คะแนน 90-100) จากการนำเสนอผลงานระบบบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 (Expert Operation Center Information Management System : X-OCMS) เป็น Best Practice ของหน่วยงาน และได้รับรางวัล “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรรองรับสถานการณ์วิกฤต” อีก 1 รางวัล จากการนำเสนอ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ กรณีเหตุการณ์ COVID – 19 (Statistical Quality Information Management System In COVID – 19 Incident : SQC-19) และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลและบันทึกตำแหน่งเฝ้าติดตาม กรณีเหตุการณ์ COVID – 19 (Express Location Tracking Report System In COVID – 19 Incident : X-Location) สรุปปีนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับ 2 รางวัล ในงานนิทรรศการ วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย 64 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครพลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายในทัพเรือภาคที่ 1 โดยการส่งเสริมและมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ในกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้กำลังที่ได้รับมอบ ให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ ซึ่งเป็นพี่น้องประชน ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการและผู้บริหารการจัดการความรู้ ทัพเรือภาคที่ 1 (Chief Knowledge Officer : CKO ทรภ.1) ได้ขับเคลื่อนและทำหน้าที่เป็นต้นแบบ (Role Model) ในการจัดการความรู้ของทัพเรือภาคที่ 1 นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ KM ให้คณะทำงาน รวมทั้งสร้างการยอมรับ ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอด การใช้ประโยชน์องค์ความรู้ รวมทั้งการยกระดับความรู้ สู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามนโยบายของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1


ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 กองทัพเรือ ขอเชิญชมงานนิทรรศการวันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย 64 แบบออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ทาง https://รางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย64.com/intro โดยการแสดงผลงานของหน่วยงานและกำลังพลของกองทัพเรือ 3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร