Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษตอบโต้โควิด 19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันนี้ 15 สิงหาคม 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง5 หมู่ อสม.เขาไม้แก้ว ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริเวณห้องเช่า และบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เขาไม้แก้ว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์  หรือล้างมือด้วยสบู่  ใส่หน้ากากอนามัยและขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดชลบุรี