Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว จับมือกลุ่ม idol club มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย covid-19

วันนี้ 23กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต. เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประวัติ สร้อยทอง ตัวแทนกลุ่ม i dol club นำถุงยังชีพที่รวบรวมจากในกลุ่ม i dol club นำมาแจกจ่ายให้ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและได้กักตัวอยู่บ้านจำนวน 50 ชุด นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่าทาง อบต.เขาไม้แก้ว ได้ตั้งศูนย์ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาด covid 19ได้ติดตามสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว อย่างใกล้ชิด เพื่อจำกัดวงของการระบาด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ถูกกักตัวเป็นอย่างดี โดยประชาชนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ และทราบถึงเหตุจำเป็นในการกักตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ตลอด 24 ชม. สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ตามโครงการ TAKECARE ดูแลถึงบ้าน จับมือกับ กลุ่ม i dol club เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาขนในช่วงสถานการณ์โควิด ที่ถูกกักตัว เดือดร้อนเครื่องอุปโภค บริโภค โดยได้ส่งมอบถึงหน้าบ้านตามมาตรการ หากประชาชน เดือดร้อน เนื่องจากถูกกักตัว ออกไปไหนไม่ได้ ขาดของกินของใช้จำเป็นสามารถร้องขอความช่วยเหลือผ่าน Facebook อบต.เขาไม้แก้ว 038-072634 086-334-2285 ตลอด 24 ชม. อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมที่จะลงไปช่วยเหลือตลอดเวลา