Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จึงให้เหล่าทัพตั้งจุดอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนขึ้น โดยกองทัพเรือ ได้กำหนดจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ กทม.ฝั่งธนบุรี และปริมณฑล จำนวน 8 จุด ได้แก่
1.หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
2.บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร
3.บริเวณแยกบรมราชชนนี (แยก 35 โบวล์)
4.บริเวณแยกตลิ่งชัน
5.บริเวณหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย 3
6.บริเวณแยกราชพฤกษ์ตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย4
7.บริเวณแยกพระประแดง จ.สมุทรปราการ
8.บริเวณแยกพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
สำหรับจุดบริการช่วยเหลือประชาชนฯ จะให้บริการประสานงานขั้นต้นกับเครือข่ายสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน จะมีการจัดชุดสายตรวจ และชุดเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการช่วยเหลือของประชาชน รวมทั้งแจกสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็น ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หรือชุดสายตรวจ และชุดเดินเท้าเข้าชุมชน ได้ตลอดเวลา


ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645