Input your search keywords and press Enter.

ตลาดเช้าสัตหีบเข้ม จัดระเบียบสร้างความมั่นใจปลอดโควิด เป็นโมเดล ตัวอย่าง

หลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ตลาดเช้าสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนมาก จนต้องสั่งปิดและมีการระดมสรรพกำลังเข้าล้างพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุด ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีประกาศ ในการจัดระเบียบกิจการตลาดเช้าสัตหีบ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในตลาดสัตหีบ สามารถดำเนินการขายสิ่งของต่างๆ ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1.ผู้ประกอบกิจการในตลาดเช้าทุกราย ต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ก่อนเข้าภายในตลาดฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์ สำหรับผู้ใช้บริการทุกร้าน
2.ผู้ประกอบกิจการในตลาดเช้าจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายเท่านั้น ห้ามวางบนพื้นโดยเด็ดขาด
3.ลูกจ้างทุกคนต้องแสดงหลักฐานการเฝ้าระวังอาการ จำนวน 14 วัน จากสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ก่อนเข้าภายในตลาดฯ
4.ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง สวมแมส และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
ทั้งนี้ฝ่ายกิจการตลาดเช้า ได้จัดทำบัตรแสดงตน ของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยจำนวนหนึ่งเข็ม ติดอยู่กับตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการ
ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุข กำหนดโดยเคร่งครัด หากพบผู้ใดฝ่าฝืน จะขอเชิญออกจากตลาดเช้าทันที
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อสิ่งของ ในตลาดเช้าสัตหีบได้เกิดความมั่นใจว่า ตลาดแห่งนี้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งน่าจะเป็นโมเดล สำหรับใช้ในการปฏิบัติตามตลาดอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645