Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือบูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนาท้องถิ่น บรรเทาสาธารณภัย ห่วงใยประชาชน

วันนี้ 13 ก.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยทัพเรือภาคที่1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุกภัย วาตภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2564 ณ ลานวัด ราษฎร์สามัคคี กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ หน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอสัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ องค์องปกครองส่วนท้องถิ่น นำรถและกำลังพล อุปกรณ์ เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น


เป็นที่ทราบกันดีเมื่อเข้าฤดูฝน ประเทศไทย จะมีเหตุพายุ ลมแรง ฝนตกหนัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนและพื้นที่รับผิดชอบใน 7 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมีหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ คือ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองเรือยุทธการ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยนาวิกโยธิน หน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสัตหีบ มีความเป็นห่วงเป็นใย ในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน การเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรเทาสาธารณภัย ที่ต้องมีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วมและผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการใช้ขีดความสามารถสูงสุด เข้าจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินที่รวดเร็วทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งการป้องกันก่อนเกิดเหตุที่ดี จะทำให้การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยก็จะลดลงตามไปด้วย


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า วันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงพลังในการสรรสร้างความดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน ของทหารเรือ ร่วมกับพลเรือน ในการปรับปรุงทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันมิให้หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย ผมขอชื่นชม และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้สละเวลา ร่วมแรง ร่วมใจ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323